Kontakt ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ
ТВОИТЕ РАБОТНИ МЕСТА

Общи условия

1. ОБЩА ЧАСТ

1.1

Настоящите условия на дружеството се прилагат между възложителя и агенцията за подбор на персонал (наричана тук за по-кратко „агенцията“).

1.2

Преди започването на работа възложителят трябва да осигури необходимите на мястото на назначаване административни и други разрешителни документи и споразумения, най-вече съгласно Закона за преотстъпване на служители.

1.3

Възложителят осигурява спазването на ограниченията за преотстъпване на служители в строителната индустрия според § 1 b от Закона за преотстъпване на служители (AÜG). Освен това е нужно позоваване на нормите на Регламента за строителство.

1.4

Преотстъпването на служители на трети страни е недопустимо. Позовава се на § 1 раздел 1 изречение 3 от Закона за преотстъпване на служители (AÜG).

 

2. ПРИНЦИП НА РАВНОТО ЗАПЛАЩАНЕ И МАКСИМАЛНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕОТСТЪПВАНЕТО

2.1

Възложителят незабавно проверява всеки идентифициран по име временно нает служител дали е бил нает от него или от свързана с него компания през последните 6 месеца преди началото на преотстъпването (т.нар. „Клауза за въртящата се врата“) по силата на  § 8 раздел 3 от Закона за преотстъпване на служители (AÜG). Ако са изпълнени предпоставките на § 8 раздел 3 от Закона за преотстъпване на служители (AÜG), възложителят е длъжен незабавно да уведоми агенцията. В такива случаи възложителят предоставя писмено цялата информация, свързана със съществените условия на труд, включително трудовото възнаграждение на служители от постоянния състав, работещи на съпоставима длъжност. В сила е § 12 раздел 1 изречение 4 от Закона за преотстъпване на служители (AÜG) във връзка с  § 8 от същия закон. Въз основа на тази писмена документация почасова ставка ще бъде коригирана съответно.

2.2

Възложителят незабавно проверява за всеки идентифициран по име временно нает служител дали преди това е бил преотстъпен на него от друг заемодател в рамките на срока (3 месеца и един ден), посочен в § 8 раздел 4 изречение 4 от Закона за преотстъпване на служители (AÜG). Ако случаят е такъв, възложителят незабавно информира агенцията за това. Понеже през цялата продължителност на определения срок на преотстъпване следва да се спазва задължението за равно заплащане, както е посочено в § 8 раздел 4 от Закона за преотстъпване на служители (AÜG), възложителят е длъжен незабавно да информира агенцията. В такива случаи възложителят предоставя писмено цялата информация, свързана със съществените условия на труд, включително трудовото възнаграждение на служители от постоянния състав, работещи на съпоставима длъжност. В сила е § 12 раздел 1 изречение 4 от Закона за преотстъпване на служители (AÜG) във връзка с  § 8 от същия закон. Въз основа на тази писмена документация почасова ставка ще бъде коригирана съответно.

2.3

За да се гарантира спазването на максимална продължителност на преотстъпването според § 1 раздел 1b от Закона за преотстъпване на служители (AÜG), възложителят незабавно проверява за всеки идентифициран по име временно нает служител дали преди това е бил преотстъпен на него от друг заемодател в рамките на срока (3 месеца и един ден), посочен в § 1 раздел 1b изречение 2 от Закона за преотстъпване на служители (AÜG). Ако случаят е такъв, възложителят незабавно информира агенцията за това. Освен това възложителят незабавно и изчерпателно информира в текстова форма агенцията за всички действащи в неговото предприятие разпоредби, допускащи по-дълга от 18 месеца максимална продължителност на преотстъпването и които се отнасят до това предприятие, в което може да бъде нает временно служител въз основа на договор за преотстъпване. Двете страни следят за спазването на максималната продължителност на преотстъпването в съответния случай. Ако една от страните има основателни съмнения относно спазването на максималната продължителност на преотстъпването, тя има право веднага да прекрати назначението на засегнатия временно нает служител. Ако максималната продължителност на преотстъпването бъде просрочена, страните взаимно се отказват от претенциите за вреди, произтичащи от това просрочване.

 

3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕОТСТЪПВАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ

Продължителността на преотстъпването на еди временно нает служител е минимум 7 часа; в останалите случаи са в сила споразуменията по договора за преотстъпване.

 

4. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЗАПЛАТА И ДОПЛАЩАНИЯТА

4.1

Изчисляването на заплатата се извършва на базата на работна справка, която служителят представя всяка седмица или при прекратяване на назначението на пълномощник на възложителя за подписване.

4.2

Възложителят е задължен да удостовери присъствените часове – включително времената за изчакване и подготовка – с подпис, предоставени му от служителите на агенцията. Часовете на почивка трябва да се представят отделно. Ако не е възможно справката с работни часове да се представи на мястото на назначаване на упълномощен представител на възложителя, правото да удостоверяват имат служителите. (Възложителят се позовава на § 17c раздел 1 от Закона за преотстъпване на служители (AÜG).)

4.3

Отчитането се извършва ежеседмично въз основа на удостоверените присъствени часове – без почивките. Основа за изчисляването е договорената почасова ставка. Разценката включва доплащанията и законния ДДС. Когато това е фиксирано в договора, към нея се прибавят за всеки ден договорените доплащания за квартира и транспорт.

4.4

Към почасовата ставка се прибавят следните доплащания:

a) Доплащания за извънредни часове се начисляват за часовете над 40 часа седмично.
b) от 41-ия до 45-ия час 25%
c) от 46-ия час 50%
d) Доплащане за събота 1-ия + 2-ия час 25%
e) от 3-ия час 50%
f) Работа на смени 15%
g) Нощен труд (22:00 до 06:00 часа) 25%
h) Неделни часове 100%
i) Работа на празници 150%

4.5

Ако почасовите ставки се увеличават, по-специално поради доплащане за съответния бранш, повишените почасови ставки са основата за горепосочените доплащания. Съответното важи при понижаване на почасовите ставки. Ако принципът на равното заплащане е приложим към временно наетия служител(и), преотстъпен(и) в съответствие с § 8 от Закона за преотстъпване на служители (AÜG), действителните суми за изплащане на временно наетия служител се прилагат съответно към ставката, която трябва да бъде платена от възложителя.

4.6

Заплатите се заплащат без удръжките в рамките на 7 дни след получаване на фактурата. В случай на забавяне на плащането се прилагат законовите разпоредби на §§ 286 до 288 от Гражданския кодекс (BGB).

4.7

Ако възложителят забавя плащане, агенцията има право да откаже договорни услуги от търговските отношения.

4.8

Възраженията срещу съставените от агенцията фактури трябва да бъдат представени в писмена форма пред агенцията в рамките на една седмица след получаването на съответната фактура, като се посочат причините за преразглеждане. След изтичането на този срок възложителят изрично се отказва от всякакви възражения относно точността на изчислените часове.

 

5. ПРАВОМОЩИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Възложителят има право да издава на служителя всякакви нареждания, които по вид и обхват попадат в определената сфера на дейност.

 

6. ОТГОВОРНОСТИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

6.1

В рамките на своите законово установени задължения за полагане на грижи възложителят предприема подходящи превантивни мерки, които защитават служителя от дискриминация по отношение на раса, етнически произход, пол, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална идентичност,

6.2

Агенцията трябва винаги да има достъп до сферата на дейност на своите служители.

6.3

В случай на назначаване на преотстъпения служител на отговорна позиция, както и с достъп до пари и ценности, трябва предварително да се сключи отделно писмено споразумение. Без това изрично писмено споразумение служителят не може да бъде повишаван, както и да му се разрешава боравенето с пари или с други средства за плащане или събирането им. Плащанията от възложителя към преотстъпения служител се извършват на негов риск и агенцията не може да възразява.

6.4

Възложителят е задължен незабавно да уведоми агенцията, евентуално и по телефона, за текущи или очаквани трудови спорове в предприятието на назначаване. Според тарифното споразумение на агенцията е забранено да изпраща за назначаване свои служители в стачкуващо предприятие. Това важи и за временно наетите служители, които вече са били заети в предприятието преди започването на стачката. В случай на стачка в предприятието на назначаване страните се споразумяват за спиране на задължението за преотстъпване и правото на обезщетение по отношение на засегнатите временно наети служители.

6.5

Възложителят е задължен незабавно да уведоми агенцията, ако извършва плащания към временно наетите служители, които са свързани с данъка върху трудовото възнаграждение или социалното осигуряване, най-вече възнагражденията в натура. В този случай възложителят също така е задължен да представи вида и размера на плащанията към съответния временно нает служител до 3-ия работен ден на следващия месец от плащането, така че агенцията да може да вземе това предвид при изчисляването на възнаграждението.

 

7. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АГЕНЦИЯТА

7.1

Служителите, предоставени на възложителя, са подбрани в съответствие с квалификационните изисквания и с дейността, описана от възложителя.

7.2

Ако в извънредни случаи се установи, че служителят не е подходящ за планираната работа, възложителят може в рамките на първите четири часа след началото на работата, без да отчита това работното време, да замени неподходящия служител с подходящ такъв.

7.3

Отговорността на агенцията е ограничена до служител, идентифициран по име в договора за преотстъпване. Ако този служител е възпрепятстван да изпълнява работата си, без агенцията да е отговорна за това (например поради заболяване или злополука), агенцията ще бъде освободена от отговорност за времето на възпрепятстването.

7.4

Непредвидими, неизбежни събития извън сферата на влияние на агенцията, които не могат да бъдат предвидени от нея, като     извънредни обстоятелства, нарушения на трафика, трудови конфликти (стачка или локаут – преустановяване на дейността на предприятието и недопускане на служителите до работа като ответно средство на работодателя срещу стачката), освобождават агенцията от срочните задължения за времето на събитието.

7.5

Ако събитието продължава повече от шест седмици или ако изпълнението на отговорностите на агенцията е невъзможно в резултат на събитието, възложителят и агенцията имат право да прекратят договора без предизвестие. В тези случаи няма задължение да се плащат обезщетения.

7.6

Възложителят може да отстрани служителя от определеното работно място по време на работа и да поиска подходящо обезщетение, ако има причина, която би дала право на работодателя на извънредно прекратяване съгласно § 626, раздел 1 от Гражданския кодекс (BGB).

 

8. ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ // ХОНОРАР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО И СЛЕД ПРЕДИШНО ПРЕОТСТЪПВАНЕ

8.1

Ако преди споразумяната начална дата на преотстъпване между предоставения от агенцията временно нает служител или кандидат, който е със статут на кандидатстващ, и възложителя има трудово или служебно правоотношение, агенцията има право на изплащане на хонорара за посредничество, който е 16% от облагаемата брутна годишна заплата, която възложителят е договорил с кандидатстващия, плюс приложимия ДДС.

8.2

Хонорар за посредничество се заплаща и ако договорното взаимоотношение с временно наетия служител по смисъла на точка 8.1 е установено при текущото преотстъпване или в рамките на 6 месеца след прекратяване на преотстъпването на временно наетия служител на възложителя. В този случай таксата за посредничество е 16% от облагаемата брутна годишна заплата, която възложителят е договорил със служителя, плюс приложимия ДДС.

8.3

Въз основа на преотстъпването хонорарът за посредничество според точка 8.2 се намалява с по една дванадесета от калкулирания продукт за всеки пълен работен месец на временно наетия служител.

8.4

След изтичането на 12 пълни месеца от преотстъпването хонорарът за посредничество се намалява до нула.

8.5

Това право става валидно при сключването на договора между възложителя и временно наетия служител или кандидат, най-късно при действителното започване на дейността му в предприятието на възложителя.

8.6

В случай на посредничество в рамките на 6 месеца след преотстъпването възложителят се освобождава от хонорара за посредничество, ако се обоснове и докаже, че предишното преотстъпване не е било причина за назначаването.

8.7

Точки 8.1-8.7 се прилагат съответно при назначаване от свързаното с възложителя предприятие по смисъла на § 15 от Закона за фондовете, освен ако възложителят може да докаже, че предишното преотстъпване не е било причина за назначаването.

 

9. СПАЗВАНЕ НА ТАЙНА, ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

9.1

Възложителят се задължава да не разкрива писмено, нито устно, нито по друг начин данни, предавани от агенцията, по-специално цени, знания или опит („ИНФОРМАЦИЯ“), на обща или на трета страна. Това задължение не важи за ИНФОРМАЦИЯ, за която се приема, че е общоизвестна или е станала общоизвестна на по-късен етап, без да се нарушава настоящото задължение, или която вече е била известна на възложителя преди получаването на ИНФОРМАЦИЯТА или на по-късен етап, без да се нарушава настоящото споразумение.

9.2

Всички права (включително права на индустриалната и интелектуална собственост) по отношение на съобщената ИНФОРМАЦИЯ са запазени. Съобщаването не дава право на възложителя да използва ИНФОРМАЦИЯТА за цели, различни от договорените.

9.3

Тайната също се отнася за данните, обхванати от Закона за защита на данните. Страните ще обработват и използват личните данни на другата страна и нейните служители само за договорни цели. Те ще защитават личните данни най-вече от неупълномощен достъп, като в тази връзка няма да ги записват, съхраняват или копират, нито ще ги използват или ще се възползват от тях под никаква форма, както и няма да ги предават на трети страни без съгласието на титуляра.

9.4

Агенцията и възложителят спазват Федералния закон за защита на данните в актуалната му версия.

 

10. ОТГОВОРНОСТИ НА АГЕНЦИЯТА И НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

10.1

Агенцията носи отговорност за правилния подбор на временно наемания служител, подходящ и квалифициран за конкретната дейност, и е длъжна да го предостави за договорения период на преотстъпване.

10.2

Агенцията не носи отговорност за работата, извършвана от временно наетия служител, тъй като временно наетите служители изпълняват задълженията си единствено по нареждане на възложителя. По-специално агенцията не носи отговорност за лоша услуга или вреда, причинена от временно наетия служител. Временно наетият служител не действа от името на агенцията, не е неин подизпълнител или упълномощен представител.

10.3

Преотстъпените временно наети служители нямат право на вземания за възложителя; Поради това агенцията не носи отговорност за щетите, причинени от факта, че на временно нает служител са поверени финансови дейности, като например водене на касови наличности, съхранение и управление на пари и ценни книжа и други подобни. Това не е в сила, ако горепосочените дейности са конкретен предмет на договора за преотстъпване на временно нает служител.

10.4

Агенцията носи отговорност в случай на умишлено посегателство на живота, тялото или здравето съгласно законните разпоредби.

10.5

Агенцията носи отговорност и в случай на умисъл или груба небрежност, включително намерение или груба небрежност на нейните представители или лица, действащи от нейно име, съгласно законните наредби. В случаите на груба небрежност отговорността на агенцията е ограничена до предвидимите, типично настъпили щети.

10.6

Агенцията отговаря също така съгласно законните наредби дотолкова, доколкото умишлено нарушава съществуващо основно договорно задължение, ако нарушението на задължението е свързано със задължение, което прави възможно правилното изпълнение на договора и на което клиентът може да разчита. В този случай отговорността на агенцията също е ограничена до предвидимите, типично настъпили щети.

10.7

Освен това отговорността на агенцията се изключва независимо от правното основание. Това се отнася по-специално за искове за вреди, произтичащи от небрежност при сключване на договора, нарушение на договорни задължения и други нарушения на задължения, непозволени и престъпни действия, както и за искове за щети, лежащи извън предмета на договора, за косвени и последващи щети, по‑специално загуба на продукция и загуба на данни на клиента, както и за искове за компенсиране на пропуснати ползи.

10.8

Понеже отговорността е ограничена съгласно горепосочените условия, това важи и за личната отговорност на законните представители и служители на агенцията, както и лицата, действащи от нейно име.

10.9

Посочените по-горе условия съгласно точки 10.1-10.8 за искове за обезщетение за вреди се прилагат и за искания за възстановяване на разходи.

10.10

Ако трети лица предявяват искове въз основа на дейността на преотстъпен по силата на настоящите общи условия временно нает служител, възложителят е длъжен да освободи агенцията и/или временно наетия служител от тези искове, ако и доколкото тяхната отговорност е изключена в според горните условия съгласно точки 10.1-10.9.

10.11

В някои случаи, съгласно условията на тарифните споразумения (напр. тарифни споразумения за доплащания в съответния бранш) или § 8 раздели 1-4 от Закона за преотстъпване на служители (AÜG), агенцията е задължена да изравни напълно или частично действителните съществени условия на труд или заплащането на временно наетия служител към тези на служител на възложителя на съпоставима длъжност. В тези случаи агенцията разчита на информацията от възложителя за надеждното осигуряване на условията на работа или на възнаграждението, посочени в точки 2.1 и 2.3, както и приложение 1 към Договора за преотстъпване на служители. Ако възложителят предоставя непълна или невярна информация в тази връзка, ако дава непълни или неверни данни за промени или ако забавя съобщаването им, и ако вследствие на това временно наетите служители на агенцията бъдат финансово ощетени, агенцията ще компенсира засегнатите временно наети служители чрез адекватни преизчислявания и допълнителни плащания. Агенцията е свободна да решава дали да се позовава на прекратителните срокове по отношение на своите временно наети служители; В тази връзка той не е задължен да намалява щетата. Сумата на брутните вноски, които трябва да се изплатят (брутната заплата без дяла на работодателя за социално осигуряване), се счита за щета, която възложителят трябва да възстанови на агенцията. Освен това възложителят трябва да компенсира агенцията тези некалкулирани разходи и загуби от пропуснатите ползи. Загубите от пропуснатите ползи двустранно се определят на 120% (калкулирана надбавка) от горепосочените брутни заплати. Възложителят има право да докаже на основата на настоящия договор за преотстъпване, че калкулираната надбавка е по-ниска и може да замести посочените 120% за пропуснати ползи. Освен това възложителят отговаря пред агенцията за исковете на социалноосигурителното дружество и финансовата администрация, които те претендират срещу агенцията въз основа на фактическата отговорност независимо от брутните трудови възнаграждения.

10.12

Точка 10.11 се прилага съответно, когато възложителят възлага на временно наетия служител дейности, които дават право на минимална работна заплата в съответствие с § 8 раздел 3 от Закона за командироване на служители (AEntG), въпреки че това е изрично изключено в договора за преотстъпване на служители.

10.13

Ако посочената от възложителя информация в договора за преотстъпване относно съответната правна наредба или тарифното споразумение, декларирани като общовалидни по смисъла на § 8 раздел 3 от Закона за командироване на служители (AEntG), се окаже неточна в резултат на действително възложените на временно наетия служител дейности, точка 10.11 се прилага съответно.

 

11. ДОГОВОРНА КЛАУЗА – УРЕЖДАНЕ – ЮРИСДИКЦИЯ

В случай че отделни точки от настоящите Общи условия са невалидни, те все пак остават в сила. Страните се ангажират да заменят невалидното условие с валидно, което е възможно най-близко до невалидното от икономическа и правна гледна точка.

Възложителят може да претендира за уреждане или право на задържане срещу искове на агенцията, само ако исковете са безспорни или законово установени. Юрисдикцията за всички спорове, произтичащи от това договорно отношение, е Керпен.