KONTAKT ZA OSOBLJE
TVOJI POSLOVI

OUP

1. OPĆENITO

1.1

Ovi uvjeti poslovanja vrijede između poslodavca i tvrtke za pronalaženje zaposlenika.

1.2

Poslodavac je prije početka ustupanja dužan dostaviti eventualno potrebna službena i druga odobrenja kao i dozvole, osobito prema Ugovoru o radu.

1.3

Poslodavac osigurava pridržavanje ograničenja ustupanja u građevinskoj industriji prema čl. 1 Zakona o ustupanju zaposlenika Dodatno se upućuje na odredbe propisa građevinskih tvrtki.

1.4

Ustupanje posloprimca trećim osobama je zabranjeno. Upućuje se na rečenicu 3. članka 1. stavka 1. Zakona o ustupanju zaposlenika.

 

2. NAČELA IZJEDNAČAVANJA I NAJDUŽEG ROKA TRAJANJA USTUPANJA

2.1

Poslodavac neodgodivo provjerava je li imenovani privremeni zaposlenik prema čl. 8 stavka 3. Zakona o ustupanju zaposlenika bio kod njega ili u s njim povezanoj tvrtki zaposlen u zadnjih 6 mjeseci prije početka ustupanja (tzv. klauzula kružnih vrata). Ako su ispunjeni uvjeti iz čl. 8 stavka 3. Zakona o ustupanju zaposlenika, poslodavac je dužan bez odgode obavijestiti tvrtku za pronalaženje zaposlenika. U tim slučajevima, poslodavac je dužan pismeno dostaviti sve relevantne podatke o bitnim uvjetima rada, uključujući i naknade za zapošljavanje usporedivih stalnih zaposlenika. Vrijedi rečenica 4. čl. 12. stavka 1. Zakona o ustupanju zaposlenika u vezi s čl. 8. Zakona o ustupanju zaposlenika. Na temelju ove pisane dokumentacije odvija se odgovarajuća prilagodba ugovorene naknade po satu.

2.2

Poslodavac je dužan za svakog imenovanog privremenog zaposlenika neodgodivo provjeriti je li tog zaposlenika njemu unutar roka prema rečenici 4. čl. 8. stavka 4. Zakona o ustupanju zaposlenika (3 mjeseca i jedan dan) već prije ustupila neka druga agencija. U slučaju da je tako, poslodavac će bez odgađanja obavijestiti tvrtku za pronalaženje zaposlenika. Ako iz tog trajanja ustupanja proizađe dužnost za izjednačavanjem prema čl. 8 stavka 4. Zakona o ustupanju zaposlenika, poslodavac je dužan bez odgode obavijestiti tvrtku za pronalaženje zaposlenika. U tim slučajevima, poslodavac je dužan pismeno dostaviti sve relevantne podatke o bitnim uvjetima rada, uključujući i naknade za zapošljavanje usporedivih stalnih zaposlenika. Vrijedi rečenica 4. čl. 12. stavka 1. Zakona o ustupanju zaposlenika u vezi s čl. 8. Zakona o ustupanju zaposlenika. Na temelju ove pisane dokumentacije odvija se odgovarajuća prilagodba ugovorene naknade po satu.

2.3

Da bi se osiguralo pridržavanje najdužeg roka trajanje ustupanja prema čl. 1 stavku 1b, poslodavac je dužan za svakog imenovanog privremenog zaposlenika neodgodivo provjeriti je li tog zaposlenika njemu unutar roka prema rečenici 2. čl. 1. st. 1 b. Zakona o ustupanju zaposlenika (3 mjeseca i jedan dan) već prije ustupila neka druga agencija. U slučaju da je tako, poslodavac će bez odgađanja obavijestiti tvrtku za pronalaženje zaposlenika. Nadalje, poslodavac u pismenom obliku neodgodivo i potpuno obavještava tvrtku za pronalaženje zaposlenika o svim u njegovoj tvrtki važećim odredbama koje dopuštaju duže trajanje ustupanja od 18 mjeseci i koje su relevantne za pogon u kojem je zaposlen privremeni radnik na temelju odredbi Ugovora o ustupanju. Obje strane prate pridržavanje odgovarajućeg valjanog najdužeg roka trajanja ustupanja. Ako jedna od stranaka ima legitimne sumnje u najduži rok trajanja ustupanja, ona ima pravo odmah prekinuti zapošljavanje privremenog radnika. U slučaju prekoračenja najdužeg roka trajanja ustupanja, stranke se međusobno odriču prava na naknadu štete koje proizlazi iz tog prekoračenja roka.

 

3. TRAJANJE USTUPANJA ZAPOSLENIKA

Trajanje ustupanja po privremenom zaposleniku iznosi najmanje 7 sati; inače se primjenjuju odredbe Ugovora o ustupanju.

 

4. OBRAČUN I DOPLATE

4.1

Obračun se provodi na temelju potvrda o djelatnosti koje zaposlenik opunomoćeniku poslodavca tjedno, odnosno pri kraju rada daje na potpis.

4.2

Poslodavac je obvezan potpisom potvrditi sate prisutnosti, uklj. vrijeme čekanja i pripreme, u kojima mu je klijent tvrtke za pronalaženje zaposlenika bio na raspolaganju. Vrijeme stanki se prikazuje zasebno. Ako potvrde satnice na mjestu rada ne može potpisati opunomoćenih tvrtke, zaposlenici imaju pravo na potvrđivanje. (Poslodavca se upućuje na čl. 17.c stavka 1. Zakona o ustupanju zaposlenika.)

4.3

Financijski izvještaji se provodi jednom tjedno na temelju potvrđenih sati prisutnosti – bez stanki. Osnova za izračun je dogovorena satnica. Cijena se dobiva obračunom naknada i zakonski obveznim PDV-om. Ako je u ugovoru određeno, po radnom danu se obračunavaju dogovorene naknade i putni troškovi.

4.4

Na satnicu se obračunavaju sljedeće naknade:

a) Nadoplate za prekovremene sate rada obračunavaju se za preko 40 sati u tjednu.
b) od 41. do 45. sata 25%
c) od 46. sata 50%
d) Nadoplata za subotu 1. + 2. sata 25%
e) od 3. sata 50%
f) Izmjenjivanje smjene 15%
g) noćni rad (22.00 do 6.00 sati) 25%
h) Radni sati nedjeljom 100%
i) Radni sati blagdanom 150%

4.5

Ako dođe do povećanja satnice, posebice na temelju doplata u branši, povećane satnice temelj su za gore navedene doplate. Isto vrijedi i za smanjenje satnice. Ako se načelo izjednačavanja može primijeniti na ustupljenog radnika prema čl. 8. Zakona o ustupanju zaposlenika, stvarne doplate koje se trebaju isplatiti privremenom zaposleniku potrebno je primijeniti na stopu koju plaća poslodavac.

4.6

Obračun je potrebno ispatiti unutar 7 dana nakon primitka fakture bez odbitka. U slučaju kašnjenja plaćanja primjenjuju se zakonske odredbe čl. 286. do 288. Građanskog zakona.

4.7

Ako poslodavac kasni s plaćanjem, tvrtka za pronalaženje zaposlenika ima pravo zadržati ugovorne usluge iz poslovnog odnosa.

4.8

Pritužbe protiv obračuna čiji je autor tvrtka za pronalaženje zaposlenika mogu biti pismeno dostavljene unutar jednog tjedna nakon dostavljenog dotičnog obračuna na tvrtku za pronalaženje zaposlenika navodeći dokazive razloge pritužbe. Po isteku tog razdoblja, poslodavac se izričito odriče bilo kakvih primjedbi na točnost fakturiranih sati.

 

5. OVLASTI POSLODAVCA

Poslodavac ima pravo zaposleniku dati sve upute koje prema vrsti i opsegu spadaju u definirani opseg aktivnosti.

 

6. OBVEZE POSLODAVCA

6.1

U okviru njegove zakonske obveze skrbljenja za zaposlenika, poslodavac će poduzeti odgovarajuće preventivne mjere koje štite zaposlenika od diskriminacije na temelju rase, etničkog porijekla, spola, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili seksualnog identiteta.

6.2

Tvrtki za pronalaženje zaposlenika u svakom trenutku mora biti omogućen pristup području djelatnosti njegovih klijenata.

6.3

Tijekom rada ustupljenog zaposlenika na funkciji povjerenja kao i u pristupu s novcem i dragocjenostima potrebno je prethodno sastaviti poseban pismeni sporazum. Bez ovog izričito pisanog sporazuma zaposleniku se ne smiju dodijeliti poslovi vezani uz prijevoz, prikupljanja naknada ili drugih sredstava plaćanja. Plaćanje koje poslodavac izvršava prema ustupljenom zaposleniku odvija se na njegovu odgovornost i tvrtka za pronalaženje zaposlenika nije za to odgovorna.

6.4

Poslodavac je obvezan tvrtku za pronalaženje zaposlenika bez odgađanja, po potrebi i telefonski ili e-poštom, obavijestiti o trenutačnim ili nastupajućim sindikalnim mjerama u tvrtki. Tvrtki za pronalaženje zaposlenika je po kolektivnom ugovoru zabranjeno zaposliti zaposlenika u tvrtki koja štrajka. To vrijedi i za privremene zaposlenike koji su se prije početka štrajka zaposlili u tvrtki. U slučaju štrajka u tvrtki poslodavcu partneri ugovaraju da je obveza ustupanja i pravo na naknadu privremenih zaposlenika u mirovanju.

6.5

Poslodavac se obvezuje da će neodgodivo obavijestiti tvrtku za pronalaženje zaposlenika ako pruža pogodnosti privremenim zaposlenicima koji se tiču poreza na plaću ili Zakona o socijalnom osiguranju, osobito o primanjima u naravi. U ovom slučaju je poslodavac obvezan navesti vrstu i visinu usluge koja se odnosi na određenog privremenog zaposlenika, do 3. radnog dana tekućeg mjeseca tako da tvrtka za pronalaženje zaposlenika može to uzeti u obzir u obračunavanju plaće.

 

7. OBVEZE TVRTKE ZA PRONALAŽENJE ZAPOSLENIKA

7.1

Posloprimci ustupljeni poslodavcu biraju se na temelju profila zahtjeva i opisanih radnji koje je zatražio poslodavac.

7.2

Ako u iznimnim slučajevima posloprimac nije prikladan za radno mjesto, poslodavac može unutar prva četiri sata od početka rada bez obračuna ovih radnih sati zatražiti da se neprikladan posloprimac zamijeni prikladnim.

7.3

Radna obveza tvrtke za pronalaženje zaposlenika je ograničena na zaposlenika imenovanog u Ugovoru o ustupanju. Ako je taj zaposlenik spriječen u obavljanju svojih dužnosti, bez odgovornosti tvrtke za pronalaženje zaposlenika (npr. bolest ili nesreća), tvrtka za pronalaženje zaposlenika je za vrijeme trajanja poteškoće oslobođena svoje radne obveze.

7.4

Nepredviđeni, neizbježni događaji na koje tvrtka za pronalaženje zaposlenika ne može utjecati te nije odgovorna za njih kao npr. viša sila, poteškoće u prometu, radni sporovi (štrajk ili zatvaranje radnih prostorija) oslobađaju tvrtku za pronalaženje zaposlenika za vrijeme trajanja događaja od njegovih uslužnih obveza vezanih za rokove.

7.5

Ako događaj traje duže od šest tjedana ili je izvršavanje radne obveze onemogućeno, poslodavac i tvrtka za pronalaženje zaposlenika imaju pravo na trenutni raskid ugovora. U tim slučajevima nema obveze plaćanja štete.

7.6

Poslodavac može privremenom zaposleniku savjetovati prestanak rada za vrijeme trajanja rada u tvrtki i tražiti odgovarajuću naknadu, ako je u pitanju razlog zbog kojeg postoji pravo na izvanredni otkaz prema čl. 626. stavku 1. Građanskog zakona.

 

8. ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA // NAKNADA ZA USTUPANJE I NAKON PRIJAŠNJEG USTUPANJA

8.1

Ako prije dogovorenog početka ustupanja dođe između zaposlenika tvrtke za pronalaženje zaposlenika ili kandidata, koji ima status kandidata, i poslodavca do službe ili radnog odnosa, tvrtka za pronalaženje osoblja ima pravo na isplatu naknade za ustupanje, koja iznosi 16 % oporezive bruto godišnje plaće uz važeći PDV, kojeg je poslodavac dogovorio s kandidatom.

8.2

Isplata naknade mora se izvršiti kad se ugovorni odnos u smislu točke 8.1 s privremenim zaposlenikom prikažu poslodavcu iz tekućeg ustupanja ili unutar 6 mjeseci nakon završetka ustupanja. U tom slučaju naknada iznosi 16 % oporezivane bruto godišnje plaće koju poslodavac dogovara sa zaposlenikom uključujući važeći PDV.

8.3

Za svaki potpuni mjesec ustupanja privremenog zaposlenika na temelju ustupanja, smanjuje se naknada ustupanja za jednu dvanaestinu izračunatog proizvoda pod točkom 8.2.

8.4

Nakon isteka 12 mjeseci ustupanja, naknada za ustupanje se smanjuje na nulu.

8.5

Zahtjev se sa završetkom ugovora između poslodavca i ustupljenog privremenog radnika, odnosno ustupljenog kandidata mora podmiriti, najkasnije s pravim započinjanjem svojih radnih obveza u pogonu poslodavca.

8.6

U slučaju ustupanja, unutar 6 mjeseci nakon ustupanja poslodavac je oslobođen naknade za ustupanje, ako dokaže da prethodno ustupanje nije bilo razlog prekida rada.

8.7

Točke 8.1–8.7 primjenjuju se u slučaju prekida rada s tvrtkom povezanom s poslodavcem u smislu čl. 15. Zakona o dioničkim društvima, osim ako poslodavac može dokazati da prethodno ustupanje nije razlog prekida rada.

 

9. POVJERLJIVOST, ZAŠTITA PODATAKA

9.1

Poslodavac se obvezuje da neće općenito kao ni trećim osobama pismeno, usmeno ili na neki drugi način iznositi podatke tvrtke za pronalaženje zaposlenika, pogotovo cijene, saznanja ili iskustva („INFORMACIJE“). Navedena se obveza ne primjenjuje na INFORMACIJE za koje se zna da su opće poznate ili će kasnije postati opće poznate, bez prekršaja ove obveze, ili koje su poslodavcu dokazivo prije dobivanja INFORMACIJA ili u kasnijem trenutku već poznate, bez prekršaja ove obveze.

9.2

Sva prava (uključujući intelektualno vlasništvo i autorska prava) u pogledu poznatih INFORMACIJA ostaju pridržana. Objava ne ovlašćuje poslodavca u upotrebi INFORMACIJA u druge svrhe od onih dogovorenih.

9.3

Tajnost se odnosi i na podatke obuhvaćene Zakonom o zaštiti podataka. Stranke će obrađivati i upotrebljavati podatke o osoblju druge stranke i zaposlenika samo u ugovorne svrhe. Stranke će podatke o osoblju posebice osigurati od neovlaštenog pristupa, prema tome, ti podaci se ne smiju bilježiti, pohranjivati, umnožavati ili koristiti u bilo kojem obliku ili ih  prenijeti trećim osobama bez suglasnosti ovlaštene strane.

9.4

Tvrtka za pronalaženje zaposlenika i poslodavac pridržavaju se Zakona o zaštiti podataka u njegovom trenutačnom izdanju.

 

10. ODGOVORNOST TVRTKE ZA PRONALAŽENJE ZAPOSLENIKA I POSLODAVCA

10.1

Tvrtka za pronalaženje zaposlenika odgovorna je za pravilan odabir kvalificiranog privremenog radnika prikladnog za konkretnu aktivnost kao i za raspoloživost istog tijekom dogovorenog trajanja ustupanja.

10.2

Tvrtka za pronalaženje zaposlenika ne odgovara za radove koje je izveo privremeni radnik jer ustupljeni privremeni radnik izvodi radove isključivo prema naputcima poslodavca. Tvrtka za pronalaženje zaposlenika posebice nije odgovorna za loše izvedbe i štete uzrokovane radom ustupljenog privremenog zaposlenika. Ustupljeni privremeni zaposlenik nije zastupnički agent, izvršitelj ili opunomoćenik tvrtke za pronalaženje zaposlenika.

10.3

Ustupljeni privremeni zaposlenici nisu ovlašteni na prikupljanje naknade u tvrtki poslodavcu; zato tvrtka za pronalaženje zaposlenika ne odgovara za štetu koja je uzrokovana činjenicom da su privremenom zaposleniku povjerena novčana pitanja kao što su upravljanje gotovinom, pohrana i upravljanje novcem i vrijednosnim papirima i slične transakcije. Ovo se ne primjenjuje ako su gore navedene aktivnosti predmet Ugovora o ustupanju ustupljenog zaposlenika.

10.4

Tvrtka za pronalaženje zaposlenika odgovorna je za povredu života, tijela ili zdravlja prema zakonskim propisima.

10.5

Tvrtka za pronalaženje zaposlenika također će biti odgovorna za namjernu štetu ili grubu nepažnju, uključujući namjeru ili grubu nepažnju svojih predstavnika ili posrednika u skladu sa zakonskim odredbama. Odgovornost tvrtke za pronalaženje zaposlenika je u slučajevima grube nepažnje obično ograničena na nastalu štetu.

10.6

Tvrtka za pronalaženje zaposlenika je prema zakonskim odredbama također odgovorna kada dođe do namjernog kršenja bitne obveze ugovora, koja nastaje kada se kršenje obveze odnosi na obvezu koja omogućuje pravilno izvršavanje ugovora i na temelju izvršenja te obveze klijent ima povjerenja. Odgovornost tvrtke za pronalaženje zaposlenika je u slučajevima grube nepažnje obično ograničena na predvidljivu tipičnu nastalu štetu.

10.7

Nadalje, odgovornost tvrtke za pronalaženje zaposlenika isključena je, bez obzira na pravnu osnovu. To posebice vrijedi za zahtjeve za naknadu štete nastalu uslijed nepažnje prilikom sklapanja ugovora, kršenja ugovornih obveza i drugih neispunjavanja obveza, prekršaja i drugih deliktnih odgovornosti te potraživanja, nadalje za zahtjeve i štete koje proizlaze iz ugovornog predmeta, za neizravnu štetu i posljedične štete, a osobito za gubitak proizvodnje i gubitak podataka kao i za zahtjeve za naknadu za izgubljenu dobit.

10.8

Ako je odgovornost ograničena prema gore navedenim odredbama, to se odnosi i na osobnu odgovornost pravnih zastupnika, zaposlenika i pomoćnih posrednika tvrtke za pronalaženje zaposlenika.

10.9

Gore navedene odrednice prema točki 10.1 do 10.8 za pravo na naknadu štete vrijede također za zahtjeve za naknadu troškova.

10.10

Ako treća strana zahtjeva usluge privremenog zaposlenika ustupljenog prema ovim općim uvjetima poslovanja, poslodavac je dužan osloboditi tvrtku za pronalaženje suradnika i/ili privremenog radnika tih zahtjeva, ako i u kojoj mjeri je njihova odgovornost prema gore navedenim propisima prema točki 10.1 do 10.9 isključena.

10.11

Na temelju odredbi kolektivnog ugovora (npr. kolektivni ugovori o doplatama u branši) ili prema čl. 8. stavku 1.–4. Zakona o ustupanju zaposlenika tvrtka za pronalaženje zaposlenika je u određenim slučajevima dužna potpuno ili djelomično izjednačiti privremenog zaposlenika u pogledu primjenjivih bitnih radnih uvjeta ili naknada za zapošljavanje s usporedivim stalnim zaposlenikom poslodavca. U tom slučaju tvrtka za pronalaženje zaposlenika za odgovarajuće odobre tih radnih uvjeta ili naknada za zapošljavanje ovisi o informacijama poslodavca, usp. br. 2.1 i 2.3 kao i dodatak 1 Ugovoru o ustupanju. Ako poslodavac u ovom slučaju dostavi nepotpune ili neispravne navode ili djelomično, neispravno ili s odgodom priopći promjene te je posljedica toga da je privremeni zaposlenik tvrtke za pronalaženje zaposlenika ekonomski zakinut, tvrtka za pronalaženje zaposlenika to će ispraviti odgovarajućim obračunom i naknadnom isplatom privremenom zaposleniku. Tvrtka za pronalaženje zaposlenika može sama odlučiti poziva li se prema svojim privremenim zaposlenicima na rokove; u tom smislu ne podliježe obvezi ublažavanja štete. Zbroj bruto iznosa (bruto plaća bez udjela poslodavca u socijalnom osiguranju) koji je potrebno isplatiti smatra se štetom između stranaka, koju je poslodavac dužan isplatiti tvrtki za pronalaženje zaposlenika. Osim toga, poslodavac je dužan nadoknaditi tvrtki za pronalaženje zaposlenika gubitak dobiti na ovaj neobračunat trošak kao naknadu štete. Ova izgubljena dobit sporazumno se utvrđuje sa 120% (dodatak obračunu) gore navedenog bruto iznosa. Poslodavac ima pravo dokazati da je dodatak obračunu na temelju sadašnjeg Ugovora o ustupanju niži i da vrijedi za izgubljenu dobit umjesto navedenih 120%. Nadalje, poslodavac je odgovoran prema tvrtki za pronalaženje radnika za potraživanja nositelja socijalnog osiguranja i financijskog upravljanja koji će vrijediti protiv tvrtke za pronalaženje zaposlenika na temelju gore navedenih preduvjeta odgovornosti neovisno o bruto iznosima plaće.

10.12

Točka 10.11 se primjenjuje, kada poslodavac odredi privremenom zaposleniku aktivnosti, koje se temelje na minimalnoj plaći branše prema čl. 8. stavku 3. Zakonu o upućivanju posloprimaca na rad (AEntG), iako to izričito isključeno u Ugovoru o ustupanju.

10.13

Ako se podaci koje je poslodavac naveo u Ugovoru o ustupanju u pogledu relevantne zakonske odredbe, odnosno kolektivnog ugovora koji se smatra obvezujućim u smislu čl. 8. stavka 3. AEntG-a pokažu netočni na temelju aktivnosti koje su stvarno dodijeljene privremenom zaposleniku, primjenjuje se točka 10.11.

 

11. UGOVORNE ODREDBE – KOMPENZACIJA – NADLEŽNOST

U slučaju da su pojedine odrednice ovih općih uvjeta poslovanja ne budu valjane, one ostaju u preostalom dijelu valjane. Stranke se obvezuju na zamjenu nevaljane odredbe valjanom koja je nevaljaloj gospodarski i pravno što bliža.

Poslodavac može kompenzaciju ili založno pravo nasuprot zahtjevima tvrtke za pronalaženje zaposlenika učiniti važećima kada je riječ o neospornim ili pravno utemeljenim potraživanjima. Nadležnost za sve sporove koji proizlaze iz ovog ugovornog odnosa posjeduje Kerpen.